Werner Pawlok 170 V

170 V 190 V; Mercedes-Benz; Oldtimer; Photo by Werner Pawlok; Polaroid 50x60; Transfers; Master Pieces;
master pieces, a project by werner pawlok for mercedes benz
190 V; Mercedes-Benz; Oldtimer; Photo by Werner Pawlok; Polaroid 50x60; Transfers; Master Pieces;