Werner Pawlok Barbara Thompson

Barbara Thompson Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Barbara Thompson,
Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Barbara Thompson,