Werner Pawlok Carlo di Palma

Carlo di Palma Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Carlo di Palma,
Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Carlo di Palma,