Werner Pawlok Carmen Maura

Carmen Maura Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Carmen Maura,
Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Carmen Maura,