Werner Pawlok Elvira Bach

Elvira Bach Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Elvira Bach,
Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Elvira Bach,