Werner Pawlok Jürgen Hirsch

Jürgen Hirsch Jürgen Hirsch, Portrait, photographed by Werner Pawlok, Kunstsammler, collector, art
Jürgen Hirsch, Portrait, photographed by Werner Pawlok, Kunstsammler, collector, art