Werner Pawlok Rose IV

Rose IV Rose IV; Polaroid 50x60; Polaroid Transfers; Photo by Werner Pawlok; Unikat;
Rose IV; Polaroid 50x60; Polaroid Transfers; Photo by Werner Pawlok; Unikat;